Kodeks etyki zawodowej rzeczoznawcy samochodowego

§1

Niniejszy Kodeks określa wymagania i zasady postępowania rzeczoznawcy samochodowego zwanego dalej Rzeczoznawcą.

§2

  1. Rzeczoznawca obowiązany jest do przestrzegania prawa, norm wykonywania zawodu i zasad współżycia społecznego oraz dbałości o swoją godność osobistą, zwłaszcza w czasie wykonywania czynności z zakresu praktyki zawodowej.
  2. Rzeczoznawca obowiązany jest do powstrzymywania się od wszelkich zachowań, które mogłyby zaszkodzić dobrej opinii rzeczoznawców.
  3. Postępowanie Rzeczoznawcy, które poddaje w wątpliwość jego uczciwość i odpowiedzialność lub podważa zaufanie do wykonywanych przez niego czynności zawodowych stanowi naruszenie niniejszych norm etycznych.

§3

  1. Postępowanie Rzeczoznawcy powinna cechować rzetelność, dokładność, bezstronność, skrupulatność i profesjonalizm zawodowy".
  2. Rzeczoznawca nie jest związany żądaniami zamawiającego lub osób zainteresowanych wynikiem jego pracy, jeżeli pozostawałyby one w sprzeczności z prawem lub normami zawodowymi.

§4

Obowiązkiem Rzeczoznawcy jest godne reprezentowanie swojego środowiska zawodowego wobec innych osób lub środowisk, zgodnie z jego najwyższymi umiejętnościami i wysokim poziomem zawodowym i etycznym.

§5

Rzeczoznawca nie może dokonywać ocen i opinii technicznych, szczególnie wyceny pojazdu własnego lub osoby bliskiej, gdyż mogłoby to wywołać wątpliwości, co do obiektywizmu Rzeczoznawcy. Dotyczy to także sytuacji, gdy Rzeczoznawca pozostaje w stosunku zależności osobistej lub służbowej w odniesieniu do zamawiającego.

§6

Rzeczoznawca obowiązany jest stale doskonalić swoją wiedzę zawodową i dbać o to, aby w swoich czynnościach zawodowych wykorzystywać najnowsze zdobycze praktyki i nauki.

§7

Rzeczoznawca nie powinien podejmować się wykonywania czynności z zakresu praktyki zawodowej, które wykraczałyby poza jego wiedzę i kompetencje zawodowe.

§8

Rzeczoznawca obowiązany jest do zachowania tajemnicy zawodowej i nie ujawniania osobom trzecim informacji, które uzyskał od zamawiającego w toku wykonywania czynności zawodowych. Obowiązek ten spoczywa na Rzeczoznawcy również po ustaniu wykonywania czynności chyba, że z tego obowiązku zwolnił go sąd lub inny właściwy organ, albo zamawiający.

§9

W stosunkach między Rzeczoznawcami obowiązują zasady koleżeństwa, wzajemna lojalność i współpraca.

§10

  1. Rzeczoznawca wykonuje czynności z zakresu praktyki zawodowej zgodnie z najlepszą wiedzą fachową i należytą starannością.
  2. Każda czynność powinna być wykonywana zgodnie ze standardami zawodowymi.
  3. Rzeczoznawca obowiązany jest podać w opinii (ocenie) dane, z których korzystał oraz podać ich źródła.

§11

Rzeczoznawcy nie wolno przyjmować w związku z wykonywanymi czynnościami jakichkolwiek korzyści osobistych lub majątkowych, poza wynagrodzeniem ustalonym w umowie.

§12

Klient zawierający umowę z Rzeczoznawcą lub z jednostką gospodarczą jego zatrudniającą, ma prawo oczekiwać, że Rzeczoznawca wykonujący zlecenie będzie postępował zgodnie z normami niniejszego Kodeksu.

§13

Rzeczoznawca nie może działać, ani brać udziału w działaniach stanowiących nieuczciwą konkurencję lub nieuczciwą reklamę. Co należy rozumieć pod pojęciem nieuczciwej konkurencji i reklamy wyjaśniają przepisy: - Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji - Kodeksu Pracy Dział czwarty, Rozdział II a. pod tytułem „Zakaz konkurencji".

§14

Przepisy niniejszego Kodeksu obowiązują wszystkich Rzeczoznawców bez względu na to, w jakiej formie realizują działalność gospodarczą.