Polityka jakości

Podstawą certyfikacji rzeczoznawców samochodowych jest prawo o ruchu drogowym. Ustalone kryteria certyfikacji stosowane są uczciwie i sprawiedliwie wobec wszystkich kandydatów. Wymagania, ocena i decyzja o certyfikacji są ściśle ograniczone do zagadnień wyraźnie związanych z zakresem certyfikacji. KCRS nie wykorzystuje procedur do utrudniania, lub uniemożliwiania dostępu wnioskującym i kandydatom o wydanie certyfikatu. Zachowuje bezstronność w działalności certyfikacyjnej Nadrzędnym celem realizowanym przez KCRS jest wysoki poziom wykonywanych działań oraz utrzymanie zaufania kandydatów do działalności opartej na kompetencji, bezstronności, niezależności i poufności. Dla potwierdzenia kompetencji i wiarygodności KCRS opracowało i wdrożyło system zarządzania, w tym kryteria oceny, zgodny z normą PN-EN ISO/IEC 17024:2012, w której podano wymagania dotyczące jednostki certyfikującej osoby względem określonych wymagań, łącznie z opracowywaniem i utrzymywaniem programu certyfikacji osób.

Celami KCRS są:
Świadczenie usług w sposób bezstronny o wysokim stopniu kompetencji, z zachowaniem poufności w działaniach w oparciu o opracowany, wdrożony i nadzorowany system certyfikacji.


Utrzymanie wysokich kompetencji personelu.

 1. Zapewnienie właściwych warunków obsługi Klientów oraz warunków pracy personelu.
 2. Stosowanie kryteriów i procedury oceny zgodności w sposób nie dyskryminujący rzeczoznawców i osób ubiegających się o certyfikat rzeczoznawcy.
 3. Zapewnienie osobom ubiegającym się o certyfikat, dostępu do systemu certyfikacji rzeczoznawców na jednakowych zasadach.
 4. Zdobywanie zaufania stron uczestniczących w systemie certyfikacji.
 5. Zapobieganie powstawaniu niezgodności i doskonalenie systemu poprzez szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne personelu.
 6. Uznanie KCRS na rynku krajowym.
 7. Zapewnienia bezpieczeństwa procesu certyfikacji

Osobą odpowiedzialną za określenie polityki jakości KCRS oraz za zapewnienie:

 • niezbędnych środków dla jej realizacji;
 • posiadanie wystarczająco licznego personelu zatrudnionego przez KCRS lub będącego członkami KCRS;
 • iż taki personel jest nadzorowany i kompetentny oraz że pracuje zgodnie z systemem zarządzania wdrożonym w KCRS;

jest Prezes SITKR. Prezes SITKR ponosi pełną odpowiedzialność za: prowadzenie oceny, udzielanie, utrzymywanie, odnawianie, rozszerzanie, ograniczanie, zawieszanie lub cofanie certyfikacji oraz prowadzenie nadzoru przez KCRS; wyraża zgodę na spełnianie postanowień programu certyfikacji. Jednocześnie Prezes SITKR deklaruje, że SITKR (w tym KCRS) będzie:

 • postępować zgodnie z wymaganiami zawartego z PCA kontraktu.
 • zarządzać bezstronnością oraz zapewniać prowadzenie działalności certyfikacyjnej w sposób bezstronny.
 • zarządzać konfliktami interesów.

Osobą odpowiedzialną za realizację polityki jakości KCRS oraz procedur jest Prezes KCRS. Polityka Jakości jest zrozumiała, wdrożona i przestrzegana przez wszystkich pracowników KCRS i osoby z nimi współpracujące.

Prezes KCRS zobowiązuje się, że:

 • KCRS w swojej działalności spełnia wymagania ustawowe oraz przepisy prawa, postępuje zgodnie z zasadami określonymi w Księdze Jakości i pozostałej dokumentacji systemu zarządzania,
 • zobowiązuje się, że wszyscy członkowie i pracownicy KCRS są zaznajomieni z dokumentacją systemu zarządzania, wdrażają politykę i procedury w swojej pracy.

KCRS stosuje następujące środki eliminujące lub ograniczające zagrożenie dla swojej bezstronności:

 • KCRS nie prowadzi żadnej innej działalności nie związanej z certyfikacją;
 • posiada cennik usług oferowanych Klientom;
 • kalkuluje koszty oceny kierując się rzeczywistymi kosztami pracy;
 • wynagrodzenie personelu wewnętrznego i zewnętrznego jest niezależne od liczby realizowanych procesów i od ich wyników;
 • posiada ubezpieczenie finansowe od prowadzonej działalności;
 • nie prowadzi szkoleń;
 • utrzymuje stabilność finansową;
 • audity wewnętrzne w KCRS są prowadzone przez osoby nieponoszące bezpośredniej odpowiedzialności za oceniany obszar;
 • wszystkie decyzje w danym procesie są podejmowane przez osoby, które nie są zaangażowane w ocenę w tym procesie;
 • Klienci KCRS mają prawo do składania odwołań od decyzji KCRS;
 • wszystkie zainteresowane strony mają prawo do składania skarg i zażaleń na KCRS jak i na Klientów KCRS;
 • deklaruje podejmowanie działań w reakcji na jakiekolwiek zagrożenia dla bezstronności KCRS, wynikające z działalności innych osób, jednostek lub organizacji.

Wszyscy członkowie KCRS potwierdzają własnoręcznym podpisem, że zapoznali sie z niniejszą polityką jakości i zobowiązują się do jej przestrzegania.

Warszawa, dnia 5 sierpnia 2015 r.

Prezes KCRS Prezes SITKOM oddział w Radomiu
podpisał podpisał
Miłosz Marczak Janusz Dyduch