Polityka jakości

Podstawą certyfikacji rzeczoznawców samochodowych jest prawo o ruchu drogowym. Ustalone kryteria certyfikacji stosowane są uczciwie i sprawiedliwie wobec wszystkich kandydatów. Wymagania, ocena i decyzja o certyfikacji są ściśle ograniczone do zagadnień wyraźnie związanych z zakresem certyfikacji. KCRS nie wykorzystuje procedur do utrudniania, lub uniemożliwiania dostępu wnioskującym i kandydatom o wydanie certyfikatu. Zachowuje bezstronność w działalności certyfikacyjnej. Nadrzędnym celem realizowanym przez KCRS jest wysoki poziom wykonywanych działań oraz utrzymanie zaufania kandydatów do działalności opartej na kompetencji, bezstronności, niezależności i poufności. Dla potwierdzenia kompetencji i wiarygodności KCRS opracowało i wdrożyło system zarządzania, w tym kryteria oceny:

 • zgodne z normą PN-EN ISO/IEC 17024:2012, w której podano wymagania dotyczące jednostki certyfikującej osoby względem określonych wymagań, łącznie z opracowywaniem i utrzymywaniem programu certyfikacji osób;
 • zgodne z dokumentem PCA „AKREDYTACJA JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH RZECZOZNAWCÓW SAMOCHODOWYCH - DAC-12 Wydanie 5 Warszawa, 6.05.2019 r.

 

Celami KCRS są:
Świadczenie usług w sposób bezstronny o wysokim stopniu kompetencji, z zachowaniem poufności w działaniach w oparciu o opracowany, wdrożony i nadzorowany system certyfikacji.

Utrzymanie wysokich kompetencji personelu.

 1. Zapewnienie właściwych warunków obsługi Klientów oraz warunków pracy personelu.
 2. Stosowanie kryteriów i procedury oceny zgodności w sposób nie dyskryminujący rzeczoznawców i osób ubiegających się o certyfikat rzeczoznawcy.
 3. Zapewnienie osobom ubiegającym się o certyfikat, dostępu do systemu certyfikacji rzeczoznawców na jednakowych zasadach.
 4. Zdobywanie zaufania stron uczestniczących w systemie certyfikacji.
 5. Zapobieganie powstawaniu niezgodności i doskonalenie systemu poprzez szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne personelu.
 6. Uznanie KCRS na rynku krajowym.
 7. Zapewnienia bezpieczeństwa procesu certyfikacji

Osobą odpowiedzialną za określenie polityki jakości KCRS oraz za zapewnienie:

 • niezbędnych środków dla jej realizacji;
 • posiadanie wystarczająco licznego personelu zatrudnionego przez KCRS lub będącego członkami KCRS;
 • iż taki personel jest nadzorowany i kompetentny oraz że pracuje zgodnie z systemem zarządzania wdrożonym w KCRS;

jest Prezes SITKR. Prezes SITKR ponosi pełną odpowiedzialność za podległe mu struktury w ramach organizacji. Prezes KCRS ponosi pełną odpowiedzialność za prowadzenie oceny, udzielanie, utrzymywanie, odnawianie, rozszerzanie, ograniczanie, zawieszanie lub cofanie certyfikatu. Prezes SITKR wyraża zgodę na spełnianie postanowień programu certyfikacji. Jednocześnie Prezes SITKR deklaruje, że SITKR (w tym KCRS): 

 • będzie postępować zgodnie z wymaganiami zawartego z PCA kontraktu.
 • będzie zarządzać bezstronnością oraz zapewniać prowadzenie działalności certyfikacyjnej w sposób bezstronny.
 • rozumie znaczenie bezstronności w prowadzonej działalności certyfikacyjnej;
 • będzie zarządzać konfliktami interesów.

Osobą odpowiedzialną za realizację polityki jakości KCRS oraz procedur jest Prezes KCRS. Polityka Jakości jest zrozumiała, wdrożona i przestrzegana przez wszystkich pracowników KCRS i osoby z nimi współpracujące.

Prezes KCRS zobowiązuje się, że:

 • KCRS w swojej działalności spełnia wymagania ustawowe oraz przepisy prawa, postępuje zgodnie z zasadami określonymi w Księdze Jakości i pozostałej dokumentacji systemu zarządzania,
 • zobowiązuje się, że wszyscy członkowie i pracownicy KCRS są zaznajomieni z dokumentacją systemu zarządzania, wdrażają politykę i procedury w swojej pracy.

KCRS stosuje następujące środki eliminujące lub ograniczające zagrożenie dla swojej bezstronności:

 • KCRS nie prowadzi żadnej innej działalności nie związanej z certyfikacją;
 • posiada cennik usług oferowanych Klientom;
 • kalkuluje koszty oceny kierując się rzeczywistymi kosztami pracy;
 • wynagrodzenie personelu wewnętrznego i zewnętrznego jest niezależne od liczby realizowanych procesów i od ich wyników;
 • posiada ubezpieczenie finansowe od prowadzonej działalności;
 • nie prowadzi szkoleń;
 • utrzymuje stabilność finansową;
 • audity wewnętrzne w KCRS są prowadzone przez osoby nieponoszące bezpośredniej odpowiedzialności za oceniany obszar;
 • wszystkie decyzje w danym procesie są podejmowane przez osoby, które nie są zaangażowane w ocenę w tym procesie;
 • Klienci KCRS mają prawo do składania odwołań od decyzji w sprawie certyfikacji;
 • wszystkie zainteresowane strony mają prawo do składania skarg na KCRS jak i na Klientów KCRS;
 • deklaruje podejmowanie działań w reakcji na jakiekolwiek zagrożenia dla bezstronności KCRS, wynikające z działalności innych osób, jednostek lub organizacji.

Wszyscy członkowie KCRS potwierdzają własnoręcznym podpisem, że zapoznali się z niniejszą polityką jakości i zobowiązują się do jej przestrzegania.

 

Warszawa, dnia 12 grudnia 2020 r.

Prezes KCRS   Prezes SITKOM oddział w Radomiu
podpisał   podpisał
Miłosz Marczak   Janusz Dyduch