Kryteria certyfikacji

Certyfikat rzeczoznawcy samochodowego może uzyskać osoba, która spełnia wymagania zawarte w ustawie:

ᴥ Posiada co najmniej średnie wykształcenie;

ᴥ Posiada 2 - letnią. praktykę zawodową w dziedzinie zwianej z motoryzacją (nie dotyczy osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku studiów w obszarze nauk technicznych o specjalności samochodowej);

ᴥ Posiada prawo jazdy kategorii A, B oraz C1 lub C;

ᴥ Nie była karana wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne;

a ponadto:

a) Posiada doświadczenie zdobyte w ciągu co najmniej 1 roku pracy w charakterze co najmniej asystenta rzeczoznawcy samochodowego lub w przypadku braku doświadczenia w zakresie opracowania opinii, ocen technicznych lub ekspertyz, przedstawi zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie kompetencji rzeczoznawcy samochodowego wydane np. przez PZM HOLDING Sp. z o.o.; BETiS lub inną kompetentną jednostkę*.

b) Przedstawiła wykaz wykonanych opinii, ocen technicznych lub ekspertyz (co najmniej 10), z każdego zakresu kompetencji rzeczoznawcy samochodowego, o które ubiega się kandydat, z którego co najmniej trzy podlegają wyborowi i ocenie przez KCRS;

c) Punkt a) i b) nie dotyczy nauczycieli akademickich w obszarze nauk technicznych o specjalności samochodowej. Udokumentowany i przedstawiony w KCRS dorobek naukowy stanowi podstawę potwierdzenia praktyki zawodowej.

d) W przypadku braku doświadczenia w zakresie opracowania opinii, ocen technicznych lub ekspertyz, przedstawi zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie kompetencji rzeczoznawcy samochodowego wydane np. przez PZM HOLDING Sp. z o.o.; BETiS Sławomir Olszowski lub inną kompetentną jednostkę.

e) Zobowiązała się do przestrzegania zasad „Kodeksu etyki zawodowej rzeczoznawcy samochodowego";

f) Uiściła opłaty związane z procesem certyfikacji rzeczoznawcy samochodowego;

g) Zdała z wynikiem pozytywnym egzamin przed komisją. egzaminacyjną. KCRS z zakresu rzeczoznawstwa samochodowego;

h) Podpisała umowę o współpracy rzeczoznawcy z SITKR dotyczącą wydania certyfikatu.

i) Spełnia specyficzne wymagania podane w programach certyfikacji.

*Minimalne wymagania w zakresie ośrodków szkoleniowych rzeczoznawców. Aby szkolenie mogło być uznane kandydatowi na rzeczoznawcę i certyfikowanemu rzeczoznawcy w postępowaniu certyfikacyjnym przez Jednostkę Certyfikującą, jako szkolenie spełniające minimalne wymagania, jednostka szkoleniowa musi:

  1. Być zarejestrowana w państwowym Rejestrze Instytucji Szkoleniowych (RIS) minimum 5 lat.
  2. Prowadzić szkolenia dla mechaników w tym samym obszarze eksperckim w jakim chce prowadzić szkolenia dla mechaników minimum 5 lat z wpisem do RIS przed rozpoczęciem szkoleń dla rzeczoznawców.