Nadzór

KCRS SITKR sprawuje nadzór nad działaniami rzeczoznawców samochodowych, którym wydano certyfikat kompetencji. Celem nadzoru jest upewnienie się, że w dalszym ciągu spełnia on kryteria certyfikacji, pogłębiane są kompetencje i przestrzega zasad określonych w kodeksie etyki zawodowej rzeczoznawcy samochodowego. Okresowy przegląd osiągnięć przeprowadza KCRS SITKR.

14.1 Nadzór nad osobami certyfikowanymi (utrzymywanie certyfikacji)

Nadzór polega na okresowym (nie mniej niż raz w roku) - pomiędzy certyfikacjami - monitorowaniu działań certyfikowanej osoby, w celu upewnienia się o stałej zgodności z programem certyfikacji. Nadzór - zgodnie z programami certyfikacji - obejmuje:

 • informacje od organów stanowiących przepisy;
 • rozwój zawodowy z elementem egzaminu;
 • skargi i informacje od stron zainteresowanych;
 • wywiady ustrukturyzowane;
 • postępowanie prawne podejmowane w stosunku do certyfikowanej osoby;
 • zapisy potwierdzające praktykę;
 • ocenę opinii/ekspertyz wybranych przez KCRS z list umieszczonych w ankiecie
 • egzamin ustnego (na życzenie osoby certyfikowanej) potwierdzającego zachowanie kompetencji w danym programie certyfikacji.

Nadzór w trybie normalnym realizowany jest w postaci ankiety, którą każdy certyfikowany rzeczoznawca obowiązany jest przesłać do jednostki certyfikującej do końca stycznia każdego nowego roku (Druk SITKR3-004/1. W przypadku uzyskania informacji, budzących jakiekolwiek wątpliwości, czy to na podstawie ankiety, czy też  z innych źródeł wykonywana jest przez KJ analiza ryzyka (druk SITKR3-002/4-KCRS nie później niż w terminie 14 dni roboczych). Na podstawie której dokonywana jest ocena konieczności podjęcia natychmiastowych działań i ustalany jest tryb dalszego postępowania. W wyniku prowadzonego nadzoru jednostka certyfikująca może podjąć decyzję o:

 • Ograniczenie zakresu certyfikacji 
 • Zawieszeniu certyfikatu
 • Cofnięciu certyfikatu rzeczoznawcy. 
 • Wygaśnięciu certyfikatu rzeczoznawcy.
 • Odwieszeniu certyfikatu rzeczoznawcy (wznawianie)
 • Rozszerzenie zakresu certyfikacji

We wszystkich tych przypadkach jednostka certyfikująca zawiadamia ministra prowadzącego listę rzeczoznawców samochodowych nie później niż w okresie 30 dni od podjęcia decyzji bądź od pozyskania informacji o zdarzeniach, których skutkiem jest podjęte działanie.

14.2. Ograniczenie zakresu certyfikacji

Ograniczenie zakresu certyfikacji może nastąpić w przypadku osób certyfikowanych  we wszystkich trzech zakresach tj.: techniki samochodowej, ruchu drogowego i odtwarzania przebiegu wypadków i kolizji drogowych.

Następuje dla tego zakresu, dla którego osoba certyfikowana nie wykonała ani jednej ekspertyzy w danym roku 

14.3. Zawieszeniu certyfikatu

 • Na wniosek certyfikowanego.
 • W związku z trwającym postępowaniem.
 • W przypadku wątpliwości, co do obiektywizmu Rzeczoznawcy. W szczególności gdy Rzeczoznawca pozostaje w stosunku zależności osobistej lub służbowej w odniesieniu do zamawiającego.
 • W okresie 12 miesięcy nie wykonywał ekspertyz
 • W ocenianym okresie rzeczoznawca nie wykazał się doskonaleniem swojej wiedzy zawodowej. 
 • Jeżeli osoba certyfikowana w dwóch zakresach, dla jednego z nich w okresie 1 roku nie wykonała żadnej ekspertyzy.
 • Jeżeli osoba certyfikowana w trzech zakresach, dla dwóch z nich w okresie 1 roku nie wykonała żadnej ekspertyzy.
 • wykazał się nieprzystosowaniem do wymagań pełnienia funkcji rzeczoznawcy w określonej specjalności
 • postępowaniem swoim podważa dobre imię rzeczoznawcy , nie stosuje się do zasad określonych w Kodeksie etyki rzeczoznawcy

14.4. Cofnięcie certyfikatu

 • utracił z mocy wyroku sądowego prawo wykonywania zawodu, prawa publiczne
 • niespełnienie w ustalonym terminie warunków postawionych przy zawieszeniu certyfikatu,
 • zgłoszenie rezygnacji przez posiadacza certyfikatu. 

14.5. Wygaśnięcie certyfikatu 

 • Na skutek nie przystąpienia w wymaganym terminie do ponownej certyfikacji (upłynął termin ważności certyfikatu)
 • Na skutek zgonu certyfikowanego
 • Po zawieszeniu certyfikatu na okres dłuższy niż 12 miesięcy (certyfikat nie został „odwieszony” przed upływem 12 miesięcy od momentu jego zawieszenia)

14.6. Odwieszenie certyfikacji (wznawianie) jest decyzją jednostki certyfikującej podjętej po analizie złożonego wniosku osoby certyfikowanej o odwieszenie certyfikatu wraz z wypełnioną ankietą.

14.7. Rozszerzenie zakresu certyfikacji

Procedura jest identyczna jak przy ubieganiu się o certyfikat, z tym, że dotyczy tylko jednego zakresu certyfikacji. Po zdanym egzaminie zakres udzielonego certyfikatu zostaje rozszerzony, natomiast dotychczasowa data jego obowiązywania pozostaje bez zmian.