Prawa i obowiązki posiadacza certyfikatu

Posiadacz certyfikatu ma prawo do:

 • Powoływania się na swój certyfikat kompetencji w publikacjach, wizytówkach, listownikach i przy zawieraniu umów dotyczących działalności oraz w wydawanych opiniach i ekspertyzach, poprzez dołączenie czytelnej kopii certyfikatu kompetencji rzeczoznawcy samochodowego.
 • Informacji o zawieranych przez KCRS SITKR dwu i wielostronnych porozumieniach w sprawie wzajemnego uznawania certyfikatów kompetencji rzeczoznawców.
 • Informacji ze strony KCRS SITKR o wszelkich zmianach w systemie certyfikacji rzeczoznawców samochodowych.
 • Wymagania od KCRS SITKR zachowania poufności danych i informacji uzyskanych w czasie procesu certyfikacji i późniejszego nadzoru, za wyjątkiem przypadków przewidzianych prawem.

Posiadacz certyfikatu ma obowiązek:

 • Postępowania zgodnego z kodeksem etyki zawodowej rzeczoznawcy samochodowego.
 • Powoływania się na certyfikat kompetencji rzeczoznawcy samochodowego w sposób, nie wprowadzający nikogo w błąd, co do zakresu kompetencji.
 • Natychmiastowego zaprzestania powoływania się na certyfikat kompetencji rzeczo¬znawcy samochodowego, którego ważność wygasła lub który został cofnięty.
 • Oddać posiadany certyfikat w przypadku jego cofnięcia w terminie dwóch tygodni od daty powiadomienia przez KCRS SITKR.
 • Informowanie KCRS SITKR o odbytych kursach i szkoleniach.
 • Prowadzenie wykazów skarg i reklamacji oraz wykazu wydanych opinii, ocen ekspertyz dotyczących działalności rzeczoznawcy samochodowego według wymaganych przez KCRS SITKR formularzy. Przekazywania do KCRS SITKR tych wykazów w terminie do 30 stycznia każdego nowego roku.
 • Wnoszenia opłat należnych KCRS SITKR.

Szczegółowe informacje o prawach o obowiązkach posiadacza certyfikatu kompetencji zawiera umowa.

Certyfikat rzeczoznawcy samochodowego nie upoważnia jego posiadacza do korzystania z logo KCRS SITKR.