Egzamin

Podstawa prawna DAC-12

Egzamin składa się z dwóch części:

1. egzaminu pisemnego w formie testu jednokrotnego wyboru składającego się z co najmniej 15 pytań,

Pytania do testu pisemnego są wybierane przed egzaminem z puli pytań, z zachowaniem poufności wyboru pytań. Pytania podzielone są na tematyczne „koszyki”. Z każdego koszyka losowo wybierana jest zawsze taka sama ilość pytań (dla danego koszyka).

  • Pytania podzielone są na tematyczne „koszyki”. Z każdego koszyka losowo wybierana jest zawsze taka sama ilość pytań.
  • Podział na „koszyki” oraz ilość punktów możliwych do zdobycia z każdego „koszyka” ustalana jest indywidualnie (zawsze taka sama dla danego koszyka) przez „Komitet Programowy”.
  • Do każdego pytania losowo zostaje wybrany jego klon
  • Każdy zestaw wylosowanych pytań ma nadany kolejny numer identyfikacyjny.
  • Losowanie wykonywane jest automatycznie z wykorzystaniem generatora liczb losowych.

Pozytywny wynik egzaminu testowego upoważnia do przystąpienia do egzaminu ustnego. Za pozytywny wynik uznaje się udzielenie prawidłowej odpowiedzi na co najmniej 50% pytań + 1 pytanie.

2. egzaminu ustnego składanego przed Komisją Egzaminacyjną.

Egzamin ustny obejmuje odpowiedź na co najmniej 6 pytań. Każdy z członków Komisji Egzaminacyjnej dokumentuje niezależnie swoje oceny z odpowiedzi zapisami: „zdał” lub „nie zdał”, albo „pozytywny” lub „negatywny”. Za pozytywny wynik uznaje się udzielenie prawidłowej odpowiedzi na 2/3 zadanych pytań (pula pytań >60). Przy certyfikacji ponownej rzeczoznawca przystępuje tylko do egzaminu ustnego.