Definicje

Kandydat 

Wnioskujący, który spełnia wyspecyfikowane wstępne wymagania i został dopuszczony do procesu certyfikacji (pkt 3.14 PN-EN ISO/IEC 17024:2012)

 

Certyfikat

Dokument wydany przez jednostkę certyfikującą zgodnie z postanowieniami normy PN-EN 17024:2012 wskazujący, że wymieniona osoba spełnia wymagania certyfikacyjne. (pkt 3.5 PN-EN ISO/IEC 17024:2012)

 

Proces certyfikacji

Działania, łącznie z wnioskowaniem, oceną, decyzją w sprawie certyfikacji, ponownej certyfikacji i wykorzystaniem certyfikatów oraz znaków/logo, za pomocą których jednostka certyfikująca ustala, że dana osoba spełnia wymagania certyfikacyjne. (pkt 3.1 PN-EN ISO/IEC 17024:2012)

 

Kompetencje

Zdolność stosowania wiedzy i umiejętności w celu osiągnięcia zamierzonych wyników. (pkt 3.6 PN-EN ISO/IEC 17024:2012)

 

Program certyfikacji

Kompetencje i inne wymagania dotyczące specyficznych kategorii zawodowych lub umiejętności osób. (pkt 3.2 PN-EN ISO/IEC 17024:2012)

 

Ocena

Proces, w którym oceniane jest spełnienie przez osobę wymagań programu certyfikacji. (pkt 3.8 PN-EN ISO/IEC 17024:2012)

 

Egzamin

Działania, będące częścią oceny, które służą do pomiaru kompetencji kandydata za pomocą jednego lub więcej sposobów, takich jak egzamin pisemny, ustny, praktyczny i obserwacja, jak to określono w programie certyfikacji. (pkt 3.9 PN-EN ISO/IEC 17024:2012)

 

Egzaminator

Osoba posiadająca kompetencje do przeprowadzanie i podania oceny wyników egzaminu, gdy w ramach tego egzaminu wymagane jest profesjonalny osąd. (pkt 3.10 PN-EN ISO/IEC 17024:2012)

 

Kwalifikacja

Wykazane wykształcenie, szkolenie i doświadczenie zawodowe, jeśli ma to zastosowanie (pkt 3.7 PN-EN ISO/IEC 17024:2012)

 

Odwołanie

Wystąpienie wnioskującego, kandydata lub osoby certyfikowanej o ponowne rozpatrzenie decyzji podjętej przez jednostkę certyfikującą dotyczącą jej/jego oczekiwanego statusu certyfikacji (pkt 3.19 PN-EN ISO/IEC 17024:2012)

 

Skarga

Wyrażenie niezadowolenia inne niż odwołanie, przez jakąkolwiek osobę lub organizację, w stosunku do jednostki certyfikującej dotyczące działań tej jednostki lub osoby certyfikowanej, wymagające odpowiedzi (pkt 3.20 PN-EN ISO/IEC 17024:2012)

 

Wymagania certyfikacyjne

Zbiór wyspecyfikowanych wymagań, łącznie z wymaganiami programu, które mają być spełnione w celu ustanowienia lub utrzymania certyfikacji (pkt 3.3 PN-EN ISO/IEC 17024:2012)

 

Właściciel programu

Organizacja odpowiedzialna za opracowanie i utrzymanie programu certyfikacji (pkt 3.4 PN-EN ISO/IEC 17024:2012)

 

Nadzorujący egzamin

Osoba upoważniona przez jednostkę certyfikującą, która administruje lub nadzoruje przeprowadzenie egzaminu ale nie ocenia kompetencji kandydata (pkt 3.11 PN-EN ISO/IEC 17024:2012)

 

Personel

Osoby z wewnątrz lub zewnątrz jednostki certyfikującej, realizujące działania dla jednostki certyfikującej (pkt 3.12 PN-EN ISO/IEC 17024:2012)

 

Wnioskujący

Osoba, która złożyła wniosek o dopuszczenie do procesu certyfikacji (pkt 3.13 PN-EN ISO/IEC 17024:2012)

 

Bezstronność

Zachowanie obiektywności (pkt 3.15 PN-EN ISO/IEC 17024:2012)

 

Uczciwość

Zapewnienie wszystkim kandydatom równych szans na sukces w procesie certyfikacji (pkt 3.16 PN-EN ISO/IEC 17024:2012)

 

Ważność

Dowód na to, że w ramach oceny mierzone jest to, co było planowane do zmierzenia, zgodnie z definicją w programie certyfikacji (pkt 3.17 PN-EN ISO/IEC 17024:2012)

 

Wiarygodność

Wskaźnik określający w jakim zakresie ocena wyników egzaminu jest spójna, niezależnie od różnych terminów, lokalizacji i form egzaminu oraz egzaminatorów. (pkt 3.18 PN-EN ISO/IEC 17024:2012)

 

Strona zainteresowana

Osoba, grupa lub organizacja, której dotyczą działania osoby certyfikowanej lub jednostki certyfikującej (pkt 3.21 PN-EN ISO/IEC 17024:2012)

 

Nadzór

Okresowe monitorowanie działań osoby certyfikowanej w okresie ważności certyfikacji w celu zapewnienia, stałej zgodności z programem certyfikacji (pkt 3.22 PN-EN ISO/IEC 17024:2012)