Skargi i odwołania

Skargi

Skargi można składać w następujący sposób: telefonicznie (po weryfikacji zakresu skargi), ustnie do protokołu, pisemnie (list, faks, poczta elektroniczna). KCRS w ciągu 14 dni roboczych pisemnie potwierdza przyjęcie skargi. Skarga powinna zawierać: imię i nazwisko (lub nazwę organizacji), adres zamieszkania (lub siedziby organizacji), przedmiot skargi, przedstawianie okoliczności uzasadniających skargę, numer ewidencyjny skargi (przy kolejnym kontakcie), datę - jeżeli skarga dotyczy niedotrzymania terminu , podpis (jeśli skarga została zgłoszona pisemnie). Skargi anonimowe nie są rozpatrywane. Składający skargę ma obowiązek uzupełnienia braków formalnych w terminie 7 dni roboczych od wezwania do ich usunięcia. Jeżeli w tym terminie nie zostaną usunięte, skargę uznaje się za niezasadną. Jeżeli składający skargę nie podał danych teleadresowych umożliwiających kontakt z nim skargę również uznaje się za niezasadną. Każda zgłoszona skarga jest rejestrowana w „Rejestrze skarg” . Do rozpatrzenia skargi zostaje wyznaczona osoba niezaangażowana w przedmiot skargi. Jeżeli skarga zostanie nieuznana to decyzja o nieuznaniu skargi wraz z uzasadnieniem zostaje sporządzona w formie pisemnej i dostarczona zgłaszającemu w terminie nieprzekraczającym 30 dni roboczych od daty przyjęcia zgłoszenia (decyduje data stempla nadania przesyłki w Poczcie Polskiej). Jeżeli skarga niezostanie rozpatrzona w ciągu 30 dni roboczych od dnia jej złożenia, to przyjmuje się, że została ona rozpatrzona pozytywnie. Jeżeli skarga zostanie uznana to decyzja o uznaniu skargi wraz z uzasadnieniem oraz sposobem jej załatwienia zostaje sporządzona w formie pisemnej i dostarczona zgłaszającemu w terminie nieprzekraczającym 30 roboczych dni od daty przyjęcia zgłoszenia (decyduje data stempla nadania przesyłki w Poczcie Polskiej).

Odwołania

Odwołanie przyjmowane jest wyłącznie w formie pisemnej (list, faks, poczta elektroniczna). KCRS w ciągu 14 dni roboczych pisemnie potwierdza przyjęcie odwołania. Odwołanie powinno zawierać: imię i nazwisko składającego odwołanie, adres zamieszkania - ewentualnie adres do korespondencji, adres e-mail (jeżeli posiada), określenie jakiej decyzji dotyczy , przedstawianie okoliczności uzasadniających odwołanie, numer ewidencyjny wniosku o wydanie certyfikatu lub o ponowne wydanie certyfikatu lub nr wydanego certyfikatu, podpis osoby składającej odwołanie. Każde odwołanie rejestrowane jest w „Rejestrze odwołań” . Do rozpatrzenia odwołania zostaje wyznaczona osoba niezaangażowana w przedmiot odwołania (dokonanej oceny, udzielania, utrzymywania, odnawiania, rozszerzania, ograniczania, zawieszania lub cofania certyfikatu, przeglądu wniosku i dokumentów pod względem formalnym i merytorycznym - ocena ekspertyz, prowadzonego nadzoru nad osobami certyfikowanymi). Jeżeli odwołanie nie zostało uznane to decyzja o nieuznaniu odwołania wraz z uzasadnieniem zostaje sporządzona w formie pisemnej i dostarczona zgłaszającemu w terminie nieprzekraczającym 30 dni roboczych od daty przyjęcia zgłoszenia (decyduje data stempla nadania przesyłki w Poczcie Polskiej). Jeżeli odwołanie nie zostanie rozpatrzone w ciągu 30 dni od dnia jego złożenia, to przyjmuje się, że zostało rozpatrzone pozytywnie. Jeżeli odwołanie zostało rozpatrzone pozytywnie dla wnioskującego to decyzja o uznaniu odwołania wraz z uzasadnieniem oraz sposobem jego załatwienia zostaje sporządzona w formie pisemnej i dostarczona zgłaszającemu w terminie nieprzekraczającym 30 dni roboczych od daty przyjęcia zgłoszenia lub daty uzupełnienia dokumentacji przez zgłaszającego odwołanie (decyduje data stempla nadania przesyłki w Poczcie Polskiej).