Polityka zarządzania bezstronnością

Polityka zarządzania bezstronnością jest następująca: interes Klienta ma pierwszeństwo przed interesami KCRS i jego pracowników lub członków, co ma na celu zarówno ochronę interesów Klientów, jak również gwarancję ich równego traktowania. KCRS rozumie znaczenie bezstronności w prowadzeniu przez siebie działalności certyfikacyjnej, zarządza konfliktami interesów i zapewnia obiektywność swojej działalności certyfikacyjnej.

Działania KCRS umożliwiająca ochronę interesów Klienta oraz zapewnienie, iż nie dojdzie do naruszenia jego interesów są następujące:

  • rozpoznawanie okoliczności, które mogą prowadzić do powstania konfliktu interesów powodującego istotne ryzyko wyrządzenia szkody interesom Klientów lub odbiorcy społecznemu (na którego rzecz świadczą usługi rzeczoznawcy);
  • stworzenie odpowiednich mechanizmów i rozwiązań umożliwiających zarządzanie sytuacjami powodującymi konflikt interesów lub ograniczenie bezstronności;
  • stosowanie rozwiązań zapobiegających szkodom zagrażającym interesom Klientów lub odbiorcy społecznemu (na którego rzecz świadczą usługi rzeczoznawcy)w zakresie zidentyfikowanych konfliktów.

Polityka zarządzania bezstronnością jest następująca interes Klienta ma pierwszeństwo przed interesami KCRS i jego pracowników lub członków, przy pełnym zachowaniu zasad certyfikacji personelu. Ma to na celu zarówno ochronę interesów Klientów, jak również gwarancję ich równego traktowania. KCRS rozumie znaczenie bezstronności w prowadzeniu przez siebie działalności certyfikacyjnej, zarządza konfliktami interesów i zapewnia obiektywność swojej działalności certyfikacyjnej.

Działania KCRS umożliwiająca ochronę interesów Klienta oraz zapewnienie, iż nie dojdzie do naruszenia jego interesów są następujące:

  • rozpoznawanie okoliczności, które mogą prowadzić do powstania konfliktu interesów powodującego istotne ryzyko wyrządzenia szkody interesom Klientów lub odbiorcy społecznemu (na którego rzecz świadczą usługi rzeczoznawcy);
  • stworzenie odpowiednich mechanizmów i rozwiązań umożliwiających zarządzanie sytuacjami powodującymi konflikt interesów lub ograniczenie bezstronności;
  • stosowanie rozwiązań zapobiegających szkodom zagrażającym interesom Klientów lub odbiorcy społecznemu (na którego rzecz świadczą usługi rzeczoznawcy) w zakresie zidentyfikowanych konfliktów.
  • Polityka zarządzania bezstronnością jest ogólnie dostępna. Dołączana zostaje do materiałów informacyjnych, jak również z polityką jakości udostępniona jest na stronie internetowej KCRS (http://www.mechatronikasamochodowa.pl/).
  • Od dnia 05.02.2019r. nadzór nad zachowaniem bezstronności oraz nadzór nad realizacją polityki zarządzania bezstronnością realizowany jest dodatkowo przez Radę Programową.
  • Każdy z członków Komisji Egzaminacyjnej — przed rozpoczęciem egzaminów wypełnia Oświadczenie o bezstronności.
  • Każda z osób uczestniczących w procesie certyfikacji, w przypadku pojawienia się ryzyka zachowania bezstronności, przeprowadza analizę oceny ryzyka zachowania bezstronności na druku i przekazuje ją Prezesowi KCRS.