Polityka zarządzania bezstronnością

Polityka zarządzania bezstronnością jest następująca: interes Klienta ma pierwszeństwo przed interesami KCRS i jego pracowników lub członków, co ma na celu zarówno ochronę interesów Klientów, jak również gwarancję ich równego traktowania. KCRS rozumie znaczenie bezstronności w prowadzeniu przez siebie działalności certyfikacyjnej, zarządza konfliktami interesów i zapewnia obiektywność swojej działalności certyfikacyjnej.

  • Działania KCRS umożliwiająca ochronę interesów Klienta oraz zapewnienie, iż nie dojdzie do naruszenia jego interesów są następujące:
    rozpoznawanie okoliczności, które mogą prowadzić do powstania konfliktu interesów powodującego istotne ryzyko wyrządzenia szkody interesom Klientów lub odbiorcy społecznemu (na którego rzecz świadczą usługi rzeczoznawcy);
  • stworzenie odpowiednich mechanizmów i rozwiązań umożliwiających zarządzanie sytuacjami powodującymi konflikt interesów lub ograniczenie bezstronności;
  • stosowanie rozwiązań zapobiegających szkodom zagrażającym interesom Klientów lub odbiorcy społecznemu (na którego rzecz świadczą usługi rzeczoznawcy) w zakresie zidentyfikowanych konfliktów.