Informacje ogólne o procesie certyfikacji

  • System certyfikacji rzeczoznawców samochodowych jest zorganizowany przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji oddział w Radomiu i posiada akredytację PCA (AC 189) i podlega nadzorowi prowadzonemu przez Polskie Centrum Akredytacji.
  • Udział osób w systemie certyfikacji rzeczoznawców samochodowych jest dobrowolny i dostępny dla wszystkich, które spełniają kryteria certyfikacji.
  • Certyfikat kompetencji rzeczoznawcy samochodowego wydawany przez SITKR jest dokumentem potwierdzającym odpowiedni zasób wiedzy, umiejętności i doświadczenia do świadczenia usług rzeczoznawcy samochodowego.
  • Kodeks etyki zawodowej zobowiązuje rzeczoznawcę samochodowego do wykonywania czynności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, norm wykonywania zawodu i zasadami etycznymi.
  • Wydanie przez SITKR certyfikatu kompetencji nie należy rozumieć jako zobowiązania do zatrudnienia jego posiadacza.
  • Certyfikat kompetencji rzeczoznawcy samochodowego ważny jest trzy lata.
  • Informacje dotyczące osób ubiegających się o certyfikat kompetencji, uzyskane w procesie certyfikacji są odpowiednio chronione przez SITKR.