Wymagania stawiane kandydatom

Podstawowe warunki jakie powinien spełniać kandydat:

 • posiada co najmniej średnie wykształcenie;
 • posiada 2-letnią praktykę zawodową w dziedzinie związanej z motoryzacją (nie stosuje się do osób, które posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku studiów w obszarze nauk technicznych o specjalności samochodowej);
 • posiada prawo jazdy kategorii A, B oraz C1 lub C;
 • nie był karany wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne;
 • Posiada doświadczenie zdobyte w ciągu co najmniej 1 roku pracy w charakterze asystenta rzeczoznawcy samochodowego lub przedstawi zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie kompetencji rzeczoznawcy samochodowego wydane przez uprawnioną jednostkę (zarejestrowana w państwowym Rejestrze Instytucji Szkoleniowych (RIS) min. 5 lat i prowadząca dla mechaników szkolenia z obszaru objętego obszarem kompetencji wnioskowanej min. 5 lat oraz minimum 15 tys. osobodni szkoleniowych wynikających z zapisów rejestrowych RIS)
 • Przedstawi wykaz wykonanych opinii, ocen technicznych lub ekspertyz (co najmniej 10, dla każdej specjalności), potwierdzających kompetencje wybranej specjalności rzeczoznawcy samochodowego, z którego co najmniej trzy podlegają wyborowi i ocenie przez komisję (dotyczy tylko kandydatów).

Posiada umiejętność przygotowania i opracowania ekspertyz z wybranego zakresu certyfikacji.

Warunki uzupełniające:

 • zobowiązanie się do przestrzegania zasad Kodeksu Etyki Zawodowej Rzeczoznawcy Samochodowego – Załącznik 1;
 • uiszczenie opłaty związanej z procesem certyfikacji rzeczoznawców samochodowych.
 • Wypełnienie i podpisanie przez wnioskującego wniosku o certyfikację.
  • dodatkowe informacje
   • nazwa i adres ukończonej szkoły/uczelni
   • tytuł zawodowy
   • miejsce zatrudnienia
   • ukończone szkolenia i kurs
   • zdjęcie paszportowe aktualne (nie starsze niż 3 lata)
 • W przypadku ubiegania się o certyfikację w kompetencji nr 4 (kompetencja "D") należy również spełnić wymagania dodatkowe:
  1. Wykształcenie techniczne lub informatyczne - Kierunki kształcenia:
   • elektrotechnika
   • transport
   • elektronika
   • telekomunikacja
   • informatyka
   • mechanika i budowa maszyn
  2. Doświadczenie zawodowe:
   • absolwenci studiów technicznych i informatycznych: min. 2 lata w praktycznym odczytywaniu danych elektronicznych
   • wykształcenie średnie profilowe: min. 5 lat w praktycznym odczytywaniu danych elektronicznych
  3. Szkolenia i kursy - Instytucja szkoleniowa uprawniona do prowadzenia szkoleń dla rzeczoznawców, spełnia kryteria:
   1. 1. zarejestrowana w państwowym Rejestrze Instytucji Szkoleniowych min 5 lat
   2. 2. prowadzi szkolenia dla elektroników samochodowych min. 5 lat
    Wymagane szkolenia:
   • technik danych EDR - min. 8h
   • analityk danych EDR - min. 32h
   • diagnostyka komputerowa pojazdów samochodowych - 16h
   • sieci transmisji danych - 16h
   • analiza parametrów rzeczywistych oraz interpretacja kodów błędów w systemach sterowania - 8h
   • diagnostyka czujników - 16h
   • budowa i diagnostyka systemu poduszek gazowych AIRBAG/SRS - 16h
   • raz w roku uczestniczyć w szkoleniu z zakresu nowych technologii środkach transportu min. 8h
   • oscyloskop w praktyce warsztatowej
   • Korelacja uszkodzeń zewnętrznych pojazdu z danymi zapisanymi w elektronicznych systemach sterowania. Wartości graniczne i wartości domyślne